Aanmelden leerling

Aanmelding brugklas

De aanmelding voor het Reynaertcollege gebeurt door invulling van het aanmeldingsformulier, zie in bijlage Aanmeldingsformulier brugklassen. De verantwoording voor het ingevulde aanmeldingsformulier, ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s), ligt bij de ouder(s)/verzorger(s) van het vermelde kind. De aanmeldingsformulieren worden in de meeste gevallen door de afleverende basisschool bezorgd bij het Reynaertcollege. Het spreekt voor zich dat ouder(s) die vanwege verhuizing in de regio komen wonen, het aanmeldingsformulier rechtstreeks kunnen aanleveren.

Aanmelding T.O.M. bk brugklas via zorgloket Hulst

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen kiezen voor een rechtstreekse aanmelding voor de T.O.M. brugklas. Voorheen werd ook wel gesproken van de brugklas LWOO. Dit zijn kleinere klassen met extra begeleiding voor basis of  basis/kader niveau vmbo. Ouders kunnen rechtstreeks aanmelden bij onze school, maar wij adviseren de kinderen extra te laten onderzoeken door het zorgloket Hulst. Daarvoor moeten zij het aanmeldingsformulier van het zorgloket Hulst invullen, zie in bijlage Aanmeldingsformulier zorgloket Hulst. Een ouder/verzorger met een kind dat een Citostandaardscore van 520 of lager heeft gehaald en aangemeld is voor een brugklas vmbo, wordt verzocht ermee in te stemmen dat ook hun kind deelneemt aan de onderzoeken van het Zorgloket Hulst. Met behulp van deze onderzoeken hopen wij het kind extra te kunnen begeleiden bij de keuze voor de meest geschikte brugklas. Wij doen dit verzoek aan de ouder(s)/verzorger(s), omdat ervaring heeft geleerd dat deze kinderen in het vmbo vaak terug moeten vallen op de faciliteiten van de T.O.M. klassen (voorheen het lwoo). Door invulling van het aanmeldingsformulier van het Zorgloket Hulst geven zij officieel toestemming.

Aanmelding tweede klas en hoger

Nieuwe leerlingen voor de leerjaren twee en hoger melden zich aan met een aanmeldingsformulier, zie in bijlage Aanmeldingsformulier tweede klas en hoger en een intakegesprek met de teamleider. De toelatingscommissie van het Reynaertcollege neemt zo spoedig mogelijk een beslissing waarbij het advies van de vorige school een belangrijke rol speelt. In het geval van een tussentijdse overstap volgt het Reynaertcollege de bevorderingsverklaring, afgeleverd door de vorige school. Daar wordt niet van afgeweken.