Schoolondersteuningsprofiel

In ons Schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij hoe wij onze leerlingenondersteuning inhoud en vorm geven. Het geeft een overzicht van de basis, lichte en extra ondersteuning die geboden wordt.

Het maakt, samen met de profielen van de andere scholen in Zeeuws Vlaanderen, deel uit van het Schoolondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband VO-Zeeuws-Vlaanderen.

In het document dat als bijlage is toegevoegd beschrijven wij ons huidige ondersteuningsaanbod. Belangrijk om te vermelden is dat we in dit document ook zullen verwijzen naar het nieuwe ondersteuningsproject, waarbij het uitgangspunt is om toe te werken naar meer inclusief onderwijs. We hebben nadrukkelijk het streven om alle leerlingen – uiteraard in de mate van het mogelijke – in eerste instantie een plaats te bieden binnen het Reynaertcollege.

Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben door beperking of chronische ziekte kunnen gebruik maken van een versterkt aanbod (maatwerk) op onze eigen school.

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht de school namelijk om binnen redelijke grenzen belemmeringen weg te nemen die deze leerlingen  ondervinden in onderwijs, toetsing en examinering.
In het document Publicatieversie Maatwerk op het Reynaertcollege kunt u alles lezen over dit versterkte aanbod.