Ondersteuning

Het Reynaertcollege staat voor kwalitatief goed, thuisnabij onderwijs voor iedere leerling. Ondersteuning op maat bieden aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft onze prioriteit. Dit doen we in samenwerking met de docenten, de coaches en de interne ondersteuners. Uiteraard is hierin contact met ouders ook van groot belang.

We maken een onderscheid in drie categorieën:

Basis ondersteuning, voor alle leerlingen beschikbaar.
Hieronder verstaan we de volgende subgroepen:

Lichte ondersteuning, op verwijzing van de coach, in overleg met ouders en leerling. Uitzondering is RT-begeleiding, dit is beschikbaar voor leerlingen die een geldige verklaring hebben.
Hieronder verstaan we de volgende subgroepen:

Extra ondersteuning, op verwijzing van het ondersteuningsteam, de basisschool of externe instanties.
Indien nodig kunnen trajecten vanuit de lichte ondersteuning worden opgeschaald naar een traject met extra ondersteuning. Het ondersteuningsteam neemt dit besluit in overleg met de coach, teamleider ouders en leerling.

Tevens kan de vraag voor extra ondersteuning vanuit de basisschool geïndiceerd zijn of vanuit externe instanties zoals Jeugdzorg.

Binnen de extra ondersteuning krijgt de leerling een traject op maat. Met alle betrokkenen wordt gekeken welke ondersteuning nodig is en wat er haalbaar is binnen de grenzen van het reguliere onderwijs.

Deze trajecten worden geboden vanuit het ondersteuningsteam (OT) en veelal maakt de leerling gebruik van het ondersteuningslokaal (OL).

Samenwerking met externe Instanties, naast de interne begeleiding werken we op school ook met externe instanties die de leerling en school ondersteuning kunnen bieden.
Externe instanties:

  • Jeugdverpleegkundige (GGD)

In de 2de klas worden leerlingen uitgenodigd voor een onderzoek bij de jeugdverpleegkundige van de GGD, Anouk 'd Hondt. Indien er aanleiding toe bestaat, wordt uw kind doorverwezen naar de jeugdarts of/en de interne ondersteuning. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de ouders en de leerling. In de vierde klas havo/vwo en de derde klas van vmbo worden leerlingen uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Het kan zijn dat de leerling naar aanleiding hiervan wordt uitgenodigd. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld en het gesprek vindt op school plaats.

De jeugdverpleegkundige/jeugdarts kan adviezen geven, meedenken over een oplossing of gewoon een luisterend oor zijn.

  • Ziekteverzuim van leerlingen

Voor leerlingen met (zorgelijk) ziekteverzuim werken we samen met de jeugdverpleegkundige. Bij langdurig of vaak voorkomend ziekteverzuim neemt de coach eerst contact op met de leerling/ouders om te vragen wat er aan de hand is. Naar aanleiding van het gesprek met de coach wordt er beslist of er een vervolgtraject wordt ingezet naar het ziekteverzuimspreekuur van de jeugdverpleegkundige. De jeugdverpleegkundige nodigt vervolgens de leerling en/of ouder(s) / verzorger(s) uit voor een gesprek om meer duidelijkheid te krijgen over de ernst en de duur van de reden van ziekte. Er wordt gekeken naar belemmeringen en mogelijkheden bij de leerling. Dit gesprek is vertrouwelijk. Indien het nodig is om de gegevens terug te koppelen naar school, zal dit gebeuren met toestemming van en in overleg met de ouder(s) / verzorger(s) en leerling.

  • Leerlingen met een fysieke problematiek of veel ziekteverzuim

Vanuit school werken we samen met een expert, Hans Sanderse, vanuit het voormalige REC3. Deze begeleider heeft kennis van medische problematiek en adviseert school en ouder leerling waar nodig.

  • RBL, regionaal bureau leerplicht

Voor leerlingen waar verzuim een rol speelt werken we samen met het RBL. Leerlingen die ongeoorloofd of zorgelijk verzuim hebben worden gemeld. Leerling en ouders worden hierover geïnformeerd door de teamleider. De contactpersoon van het RBL is Marc Remery.

Ter informatie kunt u hier de verzuimkaart Zeeland lezen.