remedial teaching, protocollen en kurzweil

Wat is remedial teaching?

RT (remedial teaching) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogische, didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn kinderen die door een bepaalde leer - en/of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Maar er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren, ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken. De meest bekende leerstoornis is dyslexie.

Letterlijk vertaald betekent RT herstellend lesgeven.

De algemene werkwijze van een remedial teacher:

Een remedial teacher helpt kinderen met leerproblemen door gespecialiseerde behandelingstechnieken toe te passen.

Een RT-er gaat stapsgewijs te werk.

  • Een kind wordt aangemeld bij een RT-er of valt op in een screeningsonderzoek
  • De RT-er onderzoekt de leerling d.m.v. een intakegesprek, toetsen, testen en observaties
  • RT-er heeft gesprekken met leerkrachten en ouders. RT-er vormt een beeld
  • Als het beeld duidelijk is, wordt een diagnose gesteld
  • Er wordt een handelingsplan opgesteld van minimaal 6 weken tot 3 maanden
  • Doelen in een handelingsplan worden opgesteld, nagestreefd, geëvalueerd, besproken en bijgesteld. Deze cyclus herhaalt zich
  • Het einddoel is dat de leerling zonder de RT verder kan. In het geval van dyslexie moet de RT-er de zelfstandigheid van de leerling bevorderen door hem/haar te leren omgaan met de handicap. Dit doet hij door een taakgerichte instructie die gericht is op de specifieke problemen van het kind

RT in het kort

- Individuele begeleiding (kleine groepjes kan ook)
- Planmatig werken: signaleren, diagnosticeren, remediëring, evaluatie
- Doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
- Hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
- Aanleren van vaardigheden om met leerprobleem/- stoornis te kunnen omgaan
- Ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven
- Handvatten aanreiken aan docenten om zo optimaal mogelijk om te gaan met bv. dyslectici 
- Informatie verstrekken aan kind en betrokkenen

RT op het Reynaertcollege

Als je als dyslectische en/of dyscalculische brugklasser binnenkomt, word je zes maal begeleid gedurende een veertigtal minuten. In deze lessen word je handvatten aangereikt om beter om te leren gaan met je dyslexie/dyscalculie. Je krijgt ook een button op je digitale schoolpas waarop de faciliteiten staan vermeld.

Mocht je behoefte hebben aan extra ondersteuning in de vorm van 'leren leren'. Ook een dergelijke ondersteuning valt binnen de remedial teaching.

De protocollen betreffende dyscalculie en dyslexie zijn als bijlages toegevoegd.

Kurzweil

Kurzweil 3000 is de meest geavanceerde compenserende software voor lees- en schrijfproblemen zoals dyslexie. Het programma heft de belemmeringen op die worden ervaren bij lezen en schrijven. Daardoor kunnen leerlingen sneller werken en op hun eigen niveau presteren. Kurzweil 3000 groeit mee van de basisschool tot aan het afronden van de studie. De kracht van het programma is de kwaliteit en de betrouwbaarheid. Het maakt de gebruiker zelfredzaam en geeft zelfvertrouwen.

Kurzweil 3000 leest bestanden met tekst voor. Daarnaast leest het tijdens het typen de woorden voor. Het programma heeft een woordvoorspeller die helpt om lastige woorden te schrijven.

Schoolboeken zijn ook digitaal beschikbaar bij Stichting Toegankelijke Informatie of Dedicon.

Dyslectische leerlingen op het Reynaertcollege kunnen van deze software gebruik maken tijdens de lessen en ook bij toetsen. Tijdens de begeleiding leren zij hoe ze het programma kunnen gebruiken en hoe ze een toets in Kurzweil  kunnen aanvragen bij hun docent.