Medezeggenschapsraad

De MR


De Medezeggenschapsraad (MR) is een zelfstandig orgaan voor medezeggenschap en inspraak binnen de school en wordt gevormd door afvaardigingen van het personeel (zes leden), de leerlingen (drie leden) en de ouders (drie leden).  De medezeggenschapsraad is de plaats waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn worden vertegenwoordigd. De raad spreekt dus voor zowel personeel, ouders als leerlingen. Het is aan de raad om ervoor te zorgen dat binnen de school eenieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en te verdedigen. De taak van de raad is erin gelegen om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden.
De schoolleiding legt advies- en instemmingsaanvragen voor aan de medezeggenschapsraad, maar de MR kan ook ongevraagd advies geven over tal van zaken. De raad heeft op verschillende beleidspunten advies- en instemmingsrecht.
Adviesrecht betekent dat de schoolleiding serieus moet reageren op elk advies van de raad. Het wil niet zeggen dat elk advies van de raad zonder meer overgenomen moet worden.
Dat ligt anders voor terreinen waarop de raad instemmingsrecht heeft. Hier kan de schoolleiding zonder instemming van de raad geen besluit nemen. Indien de raad zijn instemming onthoudt aan een voorgenomen besluit van het bestuur, kan het bestuur het voorgenomen besluit intrekken of voorleggen ter beslechting aan de geschillencommissie.

Sinds 1 augustus 2018 zijn de Zeeuws-Vlaamse scholen voor voortgezet onderwijs bestuurlijk verenigd in de Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. De stichting heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle zaken besproken worden die de gehele stichting aangaan.

De PMR oftewel de personele geleding van de MR vergadert elke donderdag vanaf 15.00 uur in de conferentiekamer op locatie Zoutestraat. De voltallige MR vergadert op de onderstaande data.

Schooljaar 2023/2024:

 • 21 september 2023
 • 9 november 2023
 • 11 januari 2024
 • 22 februari 2024
 • 4 april 2024
 • 23 mei 2024

De leden

Personeelsgeleding

Leerlinggeleding

 • Simone de Burger
 • Indy-Eléona van Poecke
 • Vincent Vermeulen

Oudergeleding

 • mw. J. Van Den Boom 
 • mw. V. de Bruin-Schelstraete
 • dhr. M. Coolsen