Ondersteuningstrajectklas (OTK)

Binnen het VO-Zeeuws-Vlaanderen is er voor gekozen de huidige ondersteuningsstructuren op de drie vo-scholen een opwaardering te geven. In de OTK vinden ondersteuning en onderwijs elkaar nog beter voor de groep leerlingen van zowel vo als vso die dat tijdelijk nodig heeft. De ondersteuningstrajectklassen maken onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur van de vo-school. De kern van het onderwijsconcept van de ondersteuningstrajectklassen is het bieden van een kleinschalige setting in een grootschalige onderwijsomgeving, hierbij wordt vso (met inzet vanuit de Argo) en vo kennis gebundeld. In de ondersteuningstrajectklas ligt naast het didactische aspect ook een duidelijke nadruk op het sociaal-emotionele aspect. De insteek van de ondersteuningstrajectklas is simpel: er zijn leerlingen die meer ondersteuningsbehoeften hebben dan vanuit een reguliere klassensetting geboden kan worden. Deze leerlingen kunnen dan voor zolang als nodig gebruik maken van de ondersteuningstrajectklas. Uitgangspunt is dat leerlingen, waar dat kan, aansluiten bij de lessen in de reguliere klas (regulier waar kan, speciaal waar nodig). Soms is het nodig om volledig in de ondersteuningstrajectklas te starten en langzaam op te bouwen. Het kan ook zo zijn dat een leerling gelijk al een groot aantal van zijn vakken regulier wil volgen, maar voor enkele vakken gebruik maakt van de ondersteuningstrajectklas. Welke route de leerling gaat volgen wordt besproken met ouders, betrokken docenten, teamleiding  en natuurlijk de leerling zelf.