Financiën

Vrijwillige ouderbijdrage

Algemene informatie

Tussen de school, de ouderraad en de medezeggenschapsraad is uitgebreid overleg geweest over de ouderbijdrage. In dit overleg is de wet- en regelgeving met betrekking tot schoolkosten leidraad geweest. Vanzelfsprekend houdt het Reynaertcollege zich aan de wet.

Er zijn drie soorten schoolkosten.
1. Kosten voor lesmaterialen (categorie I) en geleende informatiedragers (categorie III) voor de
school zijn;
2. Kosten voor overige materialen en gereedschappen (categorie II) voor de ouders zijn;
3. Overige kosten (categorie IV) een vrijwillig karakter hebben.

De uitgangspunten voor de ouderbijdragen zijn:

• We proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden.
• We proberen ervoor te zorgen dat de kosten aan het begin van het schooljaar
bekend zijn en geïnd kunnen worden. Dit met uitzondering van de buitenlandse
reizen en bijzondere excursies die pas later bekend worden en waarvoor een
separate bijdrage van ouders gevraagd wordt.

Overzicht ouderbijdragen

Categorie I – Lesmaterialen
Deze categorie omvat: leerboeken, werkboeken, tabellenboeken (BINAS), examenbundels, eigen
lesmateriaal van de school, gelicentieerd digitaal lesmateriaal, atlassen, woordenboeken.

Categorie II - Werkkleding, materialen en gereedschappen
Deze categorie omvat: rekenmachine, schriften, pennen en dergelijke, gereedschap, werk -en/of
sportkledij.
De kosten voor posten die vallen onder categorie 2 worden gedragen door de ouders. Het
aanschaffen van deze producten kan via school plaatsvinden, maar ouders kunnen er ook voor
opteren om de spullen zelf aan te schaffen. De school inventariseert wie welke producten wil
afnemen. Vanaf het moment dat de school spullen aan leerlingen verstrekt, dan wel ter beschikking
stelt v.w.b. de kluisjes, geldt het principe “afnemen=betalen”.

• Vakkleding VKR 3/Techniek 3 € 100,00
• Gymkleding € 11,00
• Tekendoos € 20,25
• Kluishuur € 17,50

Categorie III – Informatiedragers
Deze categorie omvat: gebruik van schoolcomputers, schoollaptop (geleend). Voor de
brugklasleerlingen wordt in 2023-2024 gestart met een eigen device. Hiervoor verwijzen we naar alle
informatie over BYOD.

Categorie IV - overige kosten (vrijwillige ouderbijdrage)

Bijdrage voor (culturele) activiteiten  € 20,00 Vakexcursies, bezoeken aan voorstellingen en
tentoonstellingen, projectmatige activiteiten
Verzekering (regres)  € 2,50
Vrijwillige ouderbijdrage  € 35,00

De vrijwillige ouderbijdrage is als volgt opgebouwd:

• Schoolfeesten en vieringen -
  € 7,00
• Diplomering - € 4,00
• Oudervereniging - € 10,00
• Leerlingenraad - € 5,00
• Medezeggenschapraad - € 2,00
• Continuïteitsbijdrage - € 7,00

• Jaarlijks organiseren we een aantal (3) leerlingenfeesten. Op deze feesten vragen we een DJ en is er externe security aanwezig. Verder verzorgen we een hapje en een  drankje voor de leerlingen. Daar waar het kan, willen we succesjes vieren en onze leerlingen op iets lekkers, leuks trakteren.

• Je diploma in ontvangst mogen nemen: dat betekent ‘feest’. We vinden het belangrijk onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers te kunnen verwennen. Elk jaar ontvangen onze examenkandidaten tijdens de diplomering het jaarboek. De uitreiking wordt zo feestelijk mogelijk aangekleed en we zetten in op fijne catering.

• De oudervereniging bekostigt jaarlijks een aantal traktaties, de caps voor de geslaagden en levert verder een bijdrage aan schoolbrede activiteiten of de aanschaf van materialen die voor alle leerlingen toegankelijk zijn (vb. picknicktafels, drinkflessen).

• De leerlingenraad bekostigt jaarlijks een of meerdere bijzondere extra activiteiten voor leerlingen.

• De bijdrage voor de medezeggenschapsraad wordt besteed aan scholing van de oudergeleding van deze raad.

• Onder de bijdragen met een vrijwillig karakter vallen tot slot ook bijzondere schoolreizen/excursies die niet aan het begin van het kalenderjaar bekend zijn. (vb. examenuitstap naar Parijs) De betalingsbereidheid voor deze reizen en excursies zal vooraf geïnventariseerd worden. Het Reynaertcollege behoudt zich het recht voor om, in geval van een te lage betalingsbereidheid (grens is 80 %), excursies en/of reizen geen doorgang te laten vinden.

WIS collect

Betaling van facturen van o.a. vrijwillige ouderbijdrage, schoolreizen etc. wordt geregeld via WIS Collect, een online facturatie- en betaaldienst waarmee onderwijsinstellingen de facturatie van schoolkosten kunnen afhandelen. Meer informatie over WIS Collect kunt u in onderstaande bijlage vinden.

Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen

Volgens de laatste nieuwsberichten zal het percentage van de bevolking dat in armoede leeft dit jaar eerder toenemen dan afnemen. Voor de kinderen uit deze gezinnen heeft dat de nodige consequenties. Als gevolg hiervan zullen zij niet mee kunnen doen op de sportvereniging, kunnen ze nauwelijks nieuwe kleren kopen en worden er geen verjaardagsfeestjes gevierd. Gelukkig biedt Stichting Leergeld in dit soort situaties een helpende hand.

Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen zorgt er voor dat kinderen niet aan de zijlijn staan, maar wél mee kunnen doen en talenten kunnen ontwikkelen om een goede toekomst op te bouwen. Afgelopen jaar heeft Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen 677 kinderen geholpen en 1445 aanvragen verwerkt. Een toename van 50% t.o.v. het jaar daarvoor. Voor het komende jaar wordt zoals gezegd wederom een stijging verwacht.

Gelukkig wordt Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen door de actualiteiten en de daarop inspelende publiciteit van o.a. Leergeld Nederland steeds beter gevonden. Via de nieuwe website is het steeds makkelijker en laagdrempelig om je bij Stichting Leergeld aan te melden. De site legt op een duidelijke en overzichtelijke manier uit voor wie Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen is en wat er precies aangevraagd kan worden. Bovendien is de informatie in vele talen te lezen.

Naast een nieuwe website beschikt Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen ook over nieuwe e-mailadressen. Hieronder staan alle gegevens voor u op een rij gezet:

Voor algemene informatie over aanvragen of de werkwijze van Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen kunnen de volgende mailadressen gebruikt worden: