GGD

Jeugdgezondheidszorg GGD Zeeland

De gezondheid van alle Zeeuwen bewaken, beschermen en bevorderen. Dat is waar de GGD voor staat. De GGD werkt in opdracht van de dertien Zeeuwse gemeenten. De missie is: samen werken aan een gezond en veilig bestaan en sluitende zorg voor burgers in Zeeland. Dus ook voor alle ouders, kinderen, jongeren en professionals met vragen over opvoeden en opgroeien!

Gezondheidsonderzoek op middelbare school

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind. Daarom worden alle kinderen in de tweede klas uitgenodigd voor een onderzoek bij de jeugdverpleegkundige van de GGD. Tijdens dit onderzoek worden vragen gesteld aan het kind, waarbij er aandacht is voor de lichamelijke gezondheid en het psychosociale functioneren. Het onderzoek vindt plaats op school, ouders/verzorgers hoeven hierbij niet aanwezig te zijn. Indien er aanleiding toe bestaat, wordt met de ouders de mogelijkheid besproken om het kind door te verwijzen naar de jeugdarts en/of het Zorg Advies Team (ZAT). Ook in de vierde klas van de HAVO of het VWO en de derde klas van het VMBO worden kinderen uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Het kan zijn dat het kind naar aanleiding hiervan wordt uitgenodigd voor een gesprek op school. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Extra onderzoek op aanvraag

Als er zorgen of vragen bestaan over de ontwikkeling van het kind, of als het kind zelf zorgen of vragen wil bespreken, is er de mogelijkheid voor een extra onderzoek naast de twee standaard contactmomenten. Dit kan aangevraagd worden door de ouders, de jongere zelf, school en andere betrokkenen. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts kan adviezen geven, meedenken over een oplossing of gewoon een luisterend oor zijn.

Ziekteverzuim van kinderen

De school schenkt, samen met GGD Zeeland, meer aandacht aan kinderen die door ziekte niet naar school kunnen komen. Bij langdurig of vaak voorkomend ziekteverzuim neemt de mentor eerst contact op met de ouders om te vragen wat er aan de hand is. Naar aanleiding hiervan kan het kind en/of de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek bij het ziekteverzuimspreekuur van de jeugdverpleegkundige, zodat er meer duidelijkheid kan worden verkregen over de ernst en duur van de ziekte.  Het doel hierbij is om vanuit zorg en betrokkenheid te vragen hoe het met het kind gaat en samen na te denken over oplossingen, zodat het kind weer (gedeeltelijk) terug naar school kan. Het gesprek is vertrouwelijk. Indien het nodig is om de gegevens terug te koppelen naar school, zal dit gebeuren met toestemming van de ouders en het kind.

Jeugdverpleegkundige en jeugdarts

Mevrouw A. d’Hondt, jeugdverpleegkundige is diverse dagen per week aanwezig op school en jeugdarts V. Raj is op afroep verbonden aan Reynaertollege en neemt deel aan het ZAT. De jeugdverpleegkundige en jeugdarts zijn te bereiken via anouk.dhondt@ggdzeeland.nl en venutha.raj@ggdzeeland.nl.

Wil je meer weten over de GGD, en dan met name gericht op pubers, klik dan hier.

Kijk ook op https://www.opvoeden.nl/puber/. Deze website is gemaakt door de Stichting Opvoeden.nl die vanuit een onafhankelijke positie met publieke middelen als schakel fungeert tussen wetenschappelijke kennisorganisaties en het beschikbaar stellen van betrouwbare informatie voor ouders/opvoeders en jongeren.