Ziekte en verzuim

Ziekmelding

Ziekte dient voor aanvang van het eerste lesuur telefonisch door de ouder(s)/ verzorger(s) te worden gemeld of schrif­telijk via een medeleerling. Een leerling die vanwege ziekte de lessen verlaat, meldt zich af bij de teamleider. De school vraagt aan de zieke onderbouwleerling om bij thuiskomst te laten telefoneren door de ouder(s). Indien mogelijk wordt naar huis getelefoneerd met de vraag of men akkoord gaat met het feit dat de leerling ziek naar huis komt. Leerlingen die beter zijn, moeten zich bij terugkomst op school weer melden bij de teamleider. In veel klassen zijn er ziektekoppels gevormd. Zo’n koppel zorgt ervoor dat de zieke leer­ling zo min mogelijk achterstand oploopt bij de behandelde leerstof en huiswerk. Er wordt een ziekteverzuimgesprek gevoerd als een leerling meer dan 40 lesuren gemist heeft door ziekte. De mentor praat met de leerlingen over het ziek zijn en gaat na of de problematiek in die mate ernstig is dat uitval op lange termijn mogelijk zou zijn. Indien er zorgwekkende signalen worden afgegeven tijdens het gesprek wordt de leerling- met ouder(s)/verzorger(s)- doorgestuurd naar de GGD voor een gesprek met de jeugdverpleeg­kundige.

Verzuim

Verzuim wegens een bezoek aan dokter, tandarts of specialist dient vooraf schriftelijk te worden aangevraagd met een handtekening van de ouder(s)/verzorger(s). Onder de rubriek Ouders zijn hiervoor for­mulieren (absentiebriefje) te vinden. Verlof voor uitvaarten, bruiloften en andere bijzondere feesten kan alleen door of namens de teamleider of directeur worden verleend op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s), zie hiervoor het formulier bij Verzoek om extra verlof. Leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar kunnen in verband met hun beroeps- of opleidingskeuze verlof krijgen voor open dagen. Dit verlof wordt  in overleg met de decaan van de betreffende afdeling geregeld. Leerlingen die lessen hebben verzuimd, moeten er zelf voor zorgen dat huiswerk en toetsen worden ingehaald. Leerlingen zijn leerplichtig. Scholen mogen van het Ministerie daarom geen vrij geven voor vakanties buiten de vastgestelde vakantieweken. De wettelijke regeling voor verlof buiten de reguliere vakanties kunt u hier vinden.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Met de gemeente is de volgende regeling i.v.m. ongeoorloofd schoolverzuim afge­sproken en ingevoerd m.i.v. maart 2009:
Ongeoorloofd schoolverzuim: ongeoor­loofde afwezigheid van een leerling. Dit kan regelmatig te laat komen, of daad­werkelijk spijbelen omvatten. Haltstraf: een taak- of leerstraf bij te veel ongeoorloofde afwezigheid van een leerling. Leerplicht­ambtenaar: houdt verscherpt toezicht op de handhaving van de leerplichtwet en heeft de bevoegdheid in deze functie proces-verbaal op te maken.

Werkwijze bij te laat komen

Het Reynaertcollege registreert te laat komen en de leerling die te laat is, moet zich de volgende dag extra vroeg melden. In geheel Zeeuws-Vlaanderen wordt door scholen in samenspraak met het Regionaal Bureau Leerlingzaken dezelfde aanpak gehanteerd.
Bij 4 x te laat en/of spijbelen binnen 6 maanden: een gesprek met de leerling, meestal gekop­peld aan een sanctie en een brief naar de ouder(s)/verzorger(s).
Bij 8 x te laat en/of spijbelen binnen 6 maanden: een melding bij het verzuimloket (DUO), een brief naar de ouder(s)/verzorger(s) met een waarschuwing voor een toekomstige HALT-verwijzing of proces verbaal én er gaat een verzuimoverzicht naar de leerplichtambtenaar.
Bij 12 x te laat en/of spijbelen binnen 6 maanden: mel­ding bij het verzuimloket (DUO) en er gaat een verzuimoverzicht naar de leerplicht­ambtenaar.
De leerplichtambtenaar heeft de mogelijk­heid tot HALT-verwijzing of proces-verbaal vanaf 12 keer te laat en/of spijbelen.

Een volledig overzicht van de maatregelen die samenhangen met (preventie van) verzuim biedt de geldende Verzuimkaart Zeeland. Klik op de link aan de onderzijde van deze pagina om deze verzuimkaart te openen.

Werkwijze bij ongeoorloofd verzuim

Wanneer ondanks alle inspanning geen verbetering is vast te stellen, meldt het Reynaertcollege dit aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerplichtambtenaar. Dit kan inhouden dat een Haltverwijzing of procesverbaal volgt. Alle te laat en ver­zuimmeldingen komen op het rapport. In het kader van het convenant Voortij­dig School Verlaten (VSV) voert de GGD Zeeland het project ‘Ziekteverzuimbege­leiding’ uit. Leerlingen met een opvallend hoog ziekteverzuim worden, samen met de ouders, door de GGD uitgenodigd voor een gesprek op school. In dat ge­sprek wordt geprobeerd de oorzaak van het ziekteverzuim te achterhalen. Doel is het omlaag brengen van de duur en de frequentie van het ziekteverzuim en, uitein­delijk, het terugdringen van schooluitval.