Menu

Dyslexie thuis

Dyslexie kan van grote invloed zijn op het kind en zijn omgeving. Wanneer er problemen ontstaan op school, merken ouders dat vaak aan het gedrag van hun kind thuis.

De thuissituatie speelt dan ook een belangrijke rol voor het kind bij het leren omgaan met dyslexie. Aan deze vertrouwde omgeving kan het kind veel praktische hulp en steun ontlenen. Hierbij is met name de rol van de ouders van groot belang.

De impact van dyslexie
Dyslexie kan een grote impact hebben op het kind en zijn omgeving. Veel ouders geven aan dat hun kind naast een leerprobleem ook sociaal-emotionele problemen heeft. Leren lezen en schrijven is voor kinderen vaak belangrijk. Als dit niet goed gaat, schaadt dit het zelfvertrouwen van het kind.
Zeker wanneer er nog geen diagnose is gesteld kan het kind allerlei redenen bedenken waarom het lezen en spellen niet lukt. Het kind moet erg veel oefenen met weinig resultaat. Hierdoor ontstaat vaak demotivatie.

Een kind met dyslexie heeft naast problemen met lezen en spellen, vaak met meerdere vaardigheden problemen. Bijvoorbeeld met rekenen en het verwerken van instructies van de leerkracht. Het gevaar bestaat dat gedacht wordt dat het kind niet goed genoeg zijn best doet, met alle gevolgen van dien.
Behalve voor het kind, heeft dyslexie ook voor de ouders de nodige gevolgen. En ook eventuele broers en zussen kunnen er gevolgen van ondervinden.

Gevolgen thuis
Dyslexie heeft bij bijna bij alle kinderen niet alleen invloed op de schoolprestaties, maar ook op het gevoel van welbevinden en het zelfbeeld. Ouders zien bij het kind thuis vaker moeilijk gedrag.
Het opvoeden en begeleiden van een kind met dyslexie vraagt van de ouders extra aandacht, inspanning en vaardigheden. Ouders kunnen het als frustrerend ervaren als het op school niet goed gaat met hun kind. Dit leidt vaak tot de nodige spanningen bij ouders.

 

Gevolgen voor de ouders

Het hebben van een kind met een leerstoornis geeft vaak de nodige spanningen bij ouders. Het vraagt vaak extra aandacht aan vaardigheden van de ouders om een kind met dyslexie op te voeden. Ook kunnen er gevoelens van onmacht, boosheid,
verdriet en zorgen over de toekomst boven komen.

Verwachtingen

Ouders willen het beste voor hun kind. Het kan daarom heel frustrerend zijn als het op school niet goed gaat met je kind. De verwachtingen die ouders bewust of onbewust hebben over hun kind vallen in duigen.

Erfelijkheid

Dyslexie kan erfelijk zijn. Soms heeft één van de ouders zelf ook dyslexie. Dit kan schuldgevoelens veroorzaken naar het kind toe. Ook kan de confrontatie met de problemen van je kind weer oude gevoelens uit de eigen schooltijd ophalen
zoals onbegrip vanuit de omgeving of gepest worden.

Zware druk
Op ouders komt vaak een zware druk te staan, zeker wanneer ze een groot deel van het oefenen van lezen en spellen op zich nemen. De opvoedkundige taak en de leer-taak kunnen door elkaar gaan lopen.
Het kind voelt zich vaak al onder druk staan en het extra oefenen naast de taken op school kan heel belastend zijn. Dit oefenen kan dan snel een moment van strijd en ergernis worden.
Verder kan het oefenen best frustrerend zijn, omdat je als ouder zo graag vooruitgang ziet terwijl deze in de praktijk vaak minimaal is.
Daarnaast moet vaak de middag en avond zo ingedeeld worden dat er tijd voor het huiswerk over blijft. Wat vaak ten koste gaat van de ontspanning en vrije tijd.

Daarnaast heb je als ouder met een kind met dyslexie vaak letterlijk veel te regelen en af te spreken. Vaker overleg op school, het kind begeleiden naar onderzoek en behandeling, extra oefenen. Daarnaast is er het zoeken naar oplossingen voor de aanpak van de dyslexie. Dit alles samen wordt door ouders vaak als een grote druk ervaren en geeft soms zelfs spanningen in de
relatie tussen ouders onderling. Bijvoorbeeld schuldgevoelens, doordat één van de ouders de druk met alle extra begeleiding als zwaar ervaart of onvrede over de taakverdeling.

Voor ouders betekent het hebben van een dyslectisch kind vaak een ’lange weg’. Ze moeten regelmatig uitleggen wat
dyslexie voor gevolgen heeft bij het leren en dat hun zoon of dochter echt hard werkt. Als ouder kun je met de docent bekijken wat er thuis aan begeleiding mogelijk is en wat er op school gedaan kan worden.

Vaak moet de ouder ook met zijn kind oefeningen doen en (voor)lezen. Zorg dat de extra hulp thuis altijd op een leuke en ontspannen manier gebeurt, zodat u en het kind gemotiveerd blijft. Ga samen naar de bibliotheek om nieuwe boeken uit te kiezen. Zorg voor voldoende afwisseling: stripboeken, dichtbundels, korte verhalen en informatieve boeken mogen ook.

Ouders hebben vaak al in een vroeg stadium in de gaten dat er ’iets’ aan de hand is met hun kind. Het is belangrijk
dat ouders hun eigen observaties serieus nemen.


Als een kind dyslexie heeft, heeft dat ook consequenties voor de ouders. Voor ouders is het de belangrijkste taak om het kind te blijven bemoedigen en ondersteunen bij het leren omgaan met dyslexie.

Daarnaast kan de ouder een rol spelen bij het oefenen en trainen. Juist kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig
met lezen en spellen. Ook kan het belangrijk zijn dat de ouder een rol speelt bij een goede afstemming tussen de leerkracht en de hulp die van buiten gegeven wordt.

Uw kind steunen
Het is fijn als een kind thuis wat kan ontspannen, zich begrepen en gehoord voelt en dat hij bij zijn ouders zijn verhaal kwijt kan. Emotionele steun is essentieel om te voorkomen dat deze kinderen in de knel komen. Ouders spelen daarin een grote rol.

Het is daarom belangrijk om open over alle aspecten van dyslexie te praten. Als de prestaties op school tegenvallen, voorkom dan dat het kind het gevoel krijgt een teleurstelling te zijn voor de ouder(s). Als het kind dat voelt, zal het minder geneigd zijn om thuis emoties te uiten.

Vraag een kind dus niet alleen ?wat heb je gedaan op school?, maar vooral ook ?vond je het leuk op school?? Focus niet te veel op de leerprestaties, luister zonder vooringenomenheid naar je kind en sluit een gesprek altijd positief af.
Naast steun en begrip, kunt u uw kind ook helpen met lezen.


Extra oefenen met uw kind

Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om een minimaal technisch leesniveau te bereiken waar ze verder mee kunnen komen in het onderwijs. Dat betekent dus veel en vaak oefenen met lezen. U kunt uw kind daarbij helpen door veel voor te lezen en samen te lezen.