Aanvragen extra verlof

Wanneer kan mijn kind een extra vrije dag krijgen?

In sommige gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen.
Bijvoorbeeld in het geval van:

  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland: maximaal 2 dagen, in het buitenland: maximaal 5 dagen.
  • 12½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag.
  • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag.
  • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
  • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur.
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
  • Verhuizing van gezin: één dag.
  • Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of RBL-consulent/leerplichtambtenaar)
  • Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de ouders liggen.

Zo mogelijk dient het verlof 6 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van de school. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij het RBL. Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van de school of de RBL-consulent/leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken.

Het verzoek voor extra verlof dient u in via onderstaand formulier en via deze link vindt u de Regels verlof RBL.