Menu

Sociaal Medisch Team (SMT)

EXTERNE LEERLING - BEGELEIDENDE PERSONEN - Het Sociaal Medisch Team (SMT)

Indien nodig kunnen leden van het Zorgteam van de school een beroep doen op het SMT. Het SMT wordt momenteel gevormd door de heer J. Blezer (jeugdarts). Hij kan advies geven bij de begeleiding van een leerling door het Zorgteam. Ook kan het voorkomen dat het SMT door middel van gesprekken met een leerling kortdurend hulp verleent. Zonodig verwijst het SMT naar andere vormen van (jeugd)hulpverlening.

Jeugdverpleegkundige
De jeugdverpleegkundige van de GGD komt elk jaar op school om de dertienjarige leerlingen uit de eerste en tweede klassen uit te nodigen voor een preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt met de jongere een gesprek gevoerd en onderzoek gedaan. Hierbij wordt zicht gekregen op zowel de lichamelijke gezondheid en leefstijl, als op het psychosociaal functioneren van de jongere. Aansluitend wordt advies en/of voorlichting gegeven en zo nodig volgt verwijzing naar andere vormen van hulpverlening.

Remedial teacher
Indien bij leerlingen een leerstoornis is vastgesteld, zoals dyslexie of ADHD, is vaak individuele begeleiding nodig. Hierbij wordt van een speciale methodiek gebruik gemaakt om de leerling met zijn problemen te leren omgaan. Ouders moeten deze vorm van hulpverlening wel zelf bekostigen. Deskundigen van buiten de school zijn bevoegd om deze bijzondere begeleiding aan leerlingen te geven.

In overleg met de ouders en de schoolleiding kunnen deze lessen op het Reynaertcollege plaatsvinden.

Alle personen werken nauw samen met de directie, de teamleiders en de docenten die voor begeleiding van leerlingen
binnen de school zijn aangewezen.