Menu

Remedial teaching

Wat is remedial teaching?

RT (remedial teaching) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogische, didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn kinderen die door een bepaalde leer - en/of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Maar er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren, ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken. De meest bekende leerstoornis is dyslexie.

Letterlijk vertaald betekent RT herstellend lesgeven

De algemene werkwijze van een remedial teacher:

Een remedial teacher helpt kinderen met leerproblemen door gespecialiseerde behandelingstechnieken toe te passen.

Een rt-er gaat stapsgewijs te werk.

1. Een kind wordt aangemeld bij een rt-er of valt op in een screeningsonderzoek.
2. De rt-er onderzoekt de leerling d.m.v. een intakegesprek, toetsen, testen en observaties.
3. Rt-er heeft gesprekken met leerkrachten en ouders. Rt-er vormt een beeld.
4. Als het beeld duidelijk is, wordt een diagnose gesteld.
5. Er wordt een handelingsplan opgesteld van minimaal 6 weken tot 3 maanden.
6. Doelen in een handelingsplan worden opgesteld, nagestreefd, geëvalueerd, besproken en bijgesteld. Deze cyclus herhaalt zich.
7. Het einddoel is dat de leerling zonder de rt verder kan. In het geval van dyslexie moet de rt-er de zelfstandigheid van de leerling bevorderen door hem/haar te leren omgaan met de handicap. Dit doet hij door een taakgerichte instructie die gericht is op de specifieke problemen van het kind.

Rt in het kort

- Individuele begeleiding (kleine groepjes kan ook)
- Planmatig werken: signaleren, diagnosticeren, remediering, evaluatie.
- Doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
- Hulp op maat n.a.v. een hulpvraag.
- Aanleren van vaardigheden om met leerprobleem/- stoornis te kunnen omgaan.
- Ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven.
- Handvatten aanreiken aan docenten om zo optimaal mogelijk om te gaan met vb. dyslectici .
- Informatie verstrekken aan kind en betrokkenen.

Rt op het Reynaertcollege

Als je als brugklasser nog steeds veel spellingfouten maakt, kan je ingeroosterd worden voor extra lessen ondersteuning door de rt-er. Deze zes lessen duren een half uur en vinden wekelijks plaats tijdens gymles, tekenles of techniek. Je mentor informeert je hierover.

Het kan ook zijn dat je tijdens het screeningsdictee veel fouten hebt gemaakt. In dat geval gaat de rt-er jou nader onderzoeken of je bijvoorbeeld bij luidop lezen of bij begrijpend lezen ook moeilijkheden ondervindt. Ook wordt onderzocht of je moeite hebt met het schrijven van woordjes in een vreemde taal.

Als je op deze onderdelen weinig punten scoort, bespreekt de rt-er de resultaten met je ouders. Zij kunnen dan het advies krijgen om je te laten testen op dyslexie. Deze test gebeurt niet op school maar bij een orthopedagoog in Breda.

Als je als dyslectische brugklasser binnenkomt, word je ook zes maal begeleid gedurende een half uur. In deze lessen worden je handreikingen gegeven om beter om te leren gaan met je dyslexie. Je krijgt ook een dyslexiepas waarop de faciliteiten staan vermeld.


Klik hier voor het dyslexieprotocol.