Menu

Raad van Toezicht


Het dagelijks bestuur van het Reynaertcollege, dat ressorteert onder de Stichting, is in handen van het College van Bestuur. Het toezicht op het doen en laten van het College van Bestuur wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht.
De raad vergadert in principe zesmaal per jaar en bespreekt daarbij een aantal onderwerpen en aanverwante documenten op een zodanige wijze, dat zij van mening is dat zij haar toezichthoudende functie goed uit kan oefenen. Het College van Bestuur heeft daarbij de plicht om de Raad van Toezicht op adequate wijze te informeren.

Ten aanzien van een aantal documenten dient de Raad van Toezicht instemming te verlenen: o.a. de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening. De raad kan tevens als klankbord fungeren voor het College van Bestuur. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van het College van Bestuur en voert met hen functionerings- en beoordelingsgesprekken.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. J.L.E.M. van der Kinderen;
  • Dhr. J.P. Leenknegt (voorzitter);
  • Dhr. L.P.J. Meerschaert A.A.;
  • Dhr. M.G.J. Meijers;
  • Dhr. drs. A.A. Stallaart;
  • Mevr. mr. E.S.A.M. Volleman-Biesbroeck (vice-voorzitter).